Ακολουθήστε μας

Αρχείο

e-twinning “Pathways towards sustainability”

Το σχολείο μας υλοποιεί και φέτος 2022-23 πρόγραμμα e-twinning, με τίτλο Pathways towards sustainability με συνεργασία σχολείων από τις χώρες Ιταλία, Ισπανία, Γαλλία, Γερμανία και Γεωργία. Το έργο είναι βασισμένο στην AGENDA 2030 των Ηνωμένων Εθνών (UN’sAGENDA 2030) για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και επικεντρώνεται ιδιαίτερα στα άρθρα-στόχους 6, 10 και 13 και στην τοπική πραγματικότητα! Έχει εμπλέξει μαθητές από διαφορετικές χώρες οι οποίες εφαρμόζουν εκπαιδευτικό πειραματισμό με στόχο τη διευκόλυνση της ανάπτυξης εναλλακτικών πρακτικών σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιωσιμότητα. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν 18 μαθητές της Α’ Λυκείου με συντονιστές καθηγητές την κ. Νικολάου Δ., τον κ. Κεφαλίδη Β. και την κ. Παλλάδα Ε.

.Οι εκπαιδευτικοί συμμετείχαν σε πολλές διαδικτυακές συναντήσεις με σκοπό την οργάνωση και το συντονισμό των δράσεων αλλά και την ανταλλαγή απόψεων και την εφαρμογή νέων διδακτικών μεθόδων με τη χρήση νέων τεχνολογιών και διαφοροποιημένης διδασκαλίας, ώστε να προάγονται ποικίλες δεξιότητες και να ενθαρρύνεται η δημιουργική εμπλοκή όλων των μαθητών.

 Επίσης συμμετείχαν μέσα από την πλατφόρμα σε πολλές ακόμη δραστηριότητες ενδυναμώνοντας το σεβασμό τους στα ανθρώπινα δικαιώματα, στις ευρωπαϊκές δημοκρατικές αξίες και στην ενίσχυση του ενεργού ρόλου τους μέσα από τη γνωριμία με τον πολύμορφο ευρωπαϊκό πολιτισμό.

Επιπλέον στόχοι του προγράμματος ήταν η ανάπτυξη και προώθηση της πολυγλωσσίας των εκπαιδευτικών ώστε να εμπλακούν με καινοτόμο και δημιουργικό τρόπο στη διδακτική διαδικασία για την προστασία και το σεβασμό της υπάρχουσας γλωσσικής πολυμορφίας, η ενίσχυση και εμπέδωση του ψηφιακού γραμματισμού τους και γενικά η καλλιέργεια της εξωστρέφειας.

Comments are closed.