Ακολουθήστε μας

Αρχείο

Τον «οδικό χάρτη» με όλα τα επιστημονικά πεδία έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Παιδείας μετά την κατάργηση του 4ου Επιστημονικό Πεδίο «Επιστήμες της εκπαίδευσης» τα τμήματα που κατατάσσονταν στο πεδίο αυτό εντάχθηκαν σε όλα τα υπόλοιπα πεδία.

Οι Σχολε?ς, τα Τμη?ματα και οι Εισαγωγικε?ς Κατευθυ?νσεις Τμημα?των των Πανεπιστημι?ων, των Ανωτα?των Εκκλησιαστικω?ν Ακαδημιω?ν, των Τ.Ε.Ι., των Ανω?τερων Σχολω?ν Τουριστικη?ς Εκπαι?δευσης του Υπουργει?ου Του- ρισμου?, των Ανωτα?των Στρατιωτικω?ν Εκπαιδευτικω?ν Ιδρυμα?των (Α.Σ.Ε.Ι.) και Ανωτε?ρων Στρατιωτικω?ν Σχολω?ν Υπαξιωματικω?ν (Α.Σ.Σ.Υ.), των Σχολω?ν της Αστυνομικη?ς και Πυροσβεστικη?ς Ακαδημι?ας καθω?ς και της Ακαδημι?ας Εμπορικου? Ναυτικου?, κατατα?σσονται, πλέον, στα εξής τε?σσερα (4) Επιστημονικα? Πεδι?α :

1ο Επιστημονικο? Πεδι?ο: Ανθρωπιστικε?ς, Νομικε?ς και Κοινωνικε?ς Επιστη?μες

2ο Επιστημονικο? Πεδι?ο: Θετικε?ς και Τεχνολογικε?ς Επι- στη?μες

3ο Επιστημονικο? Πεδι?ο: Επιστη?μες Υγει?ας και Ζωη?ς

4ο Επιστημονικο? Πεδι?ο: Επιστη?μες Οικονομι?ας και Πληροφορικη?

Συντελεστε?ς βαρυ?τητας μαθημα?των

1. Για τον προσδιορισμο? του συνο?λου των μορι?ων κα?θε υποψηφι?ου για εισαγωγη? στις Σχολε?ς στα Τμη?ματα και στις Εισαγωγικε?ς Κατευθυ?νσεις Τμημα?των που ει?ναι ενταγμε?να σε κα?θε ε?να απο? τα ανωτε?ρω Επιστημονικα? Πεδι?α θα υπολογι?ζονται τα μαθη?ματα και οι συντελεστε?ς βαρυ?τητας τα οποι?α προβλε?πονται στην Ομα?δα Προσανατολισμου? που ανη?κει ο υποψη?φιος για το συγκεκριμε?νο Επιστημονικο? Πεδι?ο, ως ακολου?θως:

A. Ομα?δα Προσανατολισμου? Ανθρωπιστικω?ν Σπουδω?ν

1ο Επιστημονικο? Πεδι?ο Ανθρωπιστικω?ν, Νομικω?ν και Κοινωνικω?ν Επιστημω?ν

α) Αρχαι?α Ελληνικα? Προσανατολισμου? με συντελεστη? ε?να κο?μμα τρι?α (1,3)

β) Ιστορι?α Προσανατολισμου? με συντελεστη? μηδε?ν κο?μμα επτα? (0,7)

3ο Επιστημονικο? Πεδι?ο Επιστημω?ν Υγει?ας και Ζωη?ς

α) Βιολογι?α Γενικη?ς Παιδει?ας με συντελεστη? μηδε?ν κο?μμα εννια? (0,9)

β) Νεοελληνικη? Γλω?σσα με συντελεστη? μηδε?ν κο?μμα τε?σσερα (0,4)

Β. Ομα?δα Προσανατολισμου? Θετικω?ν Σπουδω?ν

2ο Επιστημονικο? Πεδι?ο Θετικω?ν και Τεχνολογικω?ν Επιστημω?ν

α) Μαθηματικα? Προσανατολισμου? με συντελεστη? ε?να κο?μμα τρι?α (1,3)

β) Φυσικη? Προσανατολισμου? με συντελεστη? μηδε?ν κο?μμα επτα? (0,7)

3ο Επιστημονικο? Πεδι?ο Επιστημω?ν Υγει?ας και Ζωη?ς

α) Βιολογι?α Προσανατολισμου? με συντελεστη? ε?να κο?μμα τρι?α (1,3)

β) Χημει?α Προσανατολισμου? με συντελεστη? μηδε?ν κο?μμα επτα? (0,7)

Γ. Ομα?δα Προσανατολισμου? Σπουδω?ν Οικονομι?ας και Πληροφορικη?ς

3ο Επιστημονικο? Πεδι?ο Επιστημω?ν Υγει?ας και Ζωη?ς

α) Βιολογι?α Γενικη?ς Παιδει?ας με συντελεστη? μηδε?ν κο?μμα εννια? (0,9)

β) Νεοελληνικη? Γλω?σσα με συντελεστη? μηδε?ν κο?μμα τε?σσερα (0,4)

4ο Επιστημονικο? Πεδι?ο Επιστημω?ν Οικονομι?ας και Πληροφορικη?

α) Μαθηματικα? Προσανατολισμου? με συντελεστη? ε?να κο?μμα τρι?α (1,3)

β) Αρχε?ς Οικονομικη?ς Θεωρι?ας με συντελεστη? μηδε?ν κο?μμα επτα?(0,7)

Comments are closed.