Ακολουθήστε μας

Αρχείο

Καλή πρακτική

  Τίτλος Δράσης Αναμόρφωση σχολικών χώρων
Άξονας : Ηγεσία – Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας.   Δείκτης:  Προστασία, αξιοποίηση και εκσυγχρονισμός σχολικών χώρων – υποδομών.
Ομάδα δράσης:

Καλή πρακτική

Δημιουργία θεματικών αιθουσών με στόχους:

  • η εκπαιδευτική διαδικασία να γίνει πιο αποτελεσματική σύμφωνα με τις νέες
    μεθόδους π.χ. ομαδοσυνεργατική
  • να υπάρχει συγκεντρωμένο εκπαιδευτικό υλικό για το αντίστοιχο μάθημα
    π.χ.  βιβλία , χάρτες , όργανα , εικόνες κ.λ.π

Comments are closed.